Blog

NOWA KLASA - ubezpieczenie NNW dzieci

07.09.2020
NOWA KLASA - ubezpieczenie NNW dzieci

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałego uszkodzenia ciała lub śmierci ubezpieczonego.

ZASIĘG TERYTORIALNY – cały świat* * nie dotyczy refundacji kosztów leczenia, kosztów rehabilitacji, kosztów odbudowy zębów stałych, koszty naprawy lub nabycia przedmiotów ortopedycznych

WIEK WSTĘPU: 6 miesięcy-26 r. ż

ATUTY: 1. Ubezpieczenie ważne na terenie całego świata, 365 dni w roku;

 1. Duży wybór wariantów od 12 do 200 tys. sumy ubezpieczenia;

 2. Wysokie sumy ubezpieczenia za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu;

 3. Tabela uszczerbkowa i tabela urazowa;

 4. Sporty wyczynowe w podstawowym zakresie ubezpieczenia;

 5. Zniżka w wysokości 25 % za drugie i każde kolejne dziecko;

 6. Wprowadzenie Covid-19 do PZ;

 7. Brak zwyżki za uprawianie sportów w ramach klubów sportowych ( nie dotyczy sportów zawodowych i obronnych powyżej 15 roku życia);

 8. Assistance szkolny – szeroki zakres ubezpieczenia.

 9. Oszczędność czasu - prosta procedura zawarcia umowy – On-line

METODY ZAKUPU: Przez stronę www.nowaklasa.pl, przy użyciu kodu ( kod: BYH2)

ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA: Formularz zgłoszenia roszczenia można pobrać ze strony internetowej (obrazek poniżej) lub za pośrednictwem Infolinii poprosić o przesłanie na adres e-mail. Gdzie szukać Formularza Zgłoszenia Szkody z Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: https://www.signal-iduna.pl/zglos-szkode/ubezpieczenia-nnw/

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

 1. Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

 2. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Wypadku Komunikacyjnego

 3. Śmierć Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

 4. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Choroby

 5. Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

 6. Interwencja lekarska

 7. Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Stawów Ubezpieczonego

 8. Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie RP

 9. Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie RP

 10. Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych, uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

 11. Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego

 12. Rany Ubezpieczonego

 13. Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady

 14. Śmierć Rodzica/Opiekuna Prawnego Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku

 15. Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego

 16. Wstrząśnienie Mózgu Ubezpieczonego

 17. Atak padaczki Ubezpieczonego

 18. Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem

 19. Assistance Szkolny

OPIS ŚWIADCZEŃ

Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: zakres udzielanej ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń zgodnie z tabelą nr 1

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby: świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu. UWAGA : szpital terytorium – cały świat.

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW: świadczenie wypłacane za każdy dzień pobytu w szpitalu. UWAGA : szpital terytorium – cały świat.

Interwencja lekarska: jeżeli obrażenie ciała doznane przez Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku nie zostało zakwalifikowane do Tabel Uszczerbków lub Uszkodzeń Ciała , a które wymagało interwencji lekarskiej i przynajmniej jednej wizyty kontrolnej SIGNAL IDUNA wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w polisie. Świadczenie może być wypłacone tylko raz.

Złamanie kości, Zwichnięcie lub Skręcenie Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku: zakres udzielanej ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń zgodnie z tabelą urazową nr 3, 4 i 5. UWAGA : Zwichnięcie musi być potwierdzone badaniem obrazowym, a opatrunek gipsowy, orteza i temblak Dessaulta muszą być zapisane na co najmniej 10 dni. Suma ubezpieczenia niezależna od sumy ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku.

Refundacja kosztów leczenia oraz kosztów rehabilitacji poniesionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: świadczenie wypłacane na podstawie rachunków, faktur Koszty, które podlegają refundacji obejmują wyłącznie: • koszty leczenia ambulatoryjnego lub leczenia szpitalnego, • koszty zakupu lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza, • koszty transportu medycznego wymaganego stanem zdrowia ubezpieczonego, • koszty zdjęć rentgenowskich, badań USG i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia, • honoraria lekarskie,
• koszty rehabilitacji zaleconej przez lekarza w związku z nieszczęśliwym wypadkiem. Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji następuje pod warunkiem, iż nie zostały one pokryte z ubezpieczenia społecznego oraz zostały poniesione w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku.

Refundacja kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych: SIGNAL IDUNA refunduje udokumentowane koszty naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych do wysokości Sumy Ubezpieczenia z tytułu refundacji kosztów naprawy lub nabycia Przedmiotów Ortopedycznych i Środków Pomocniczych poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w związku z Nieszczęśliwym Wypadkiem określonej w Dokumencie Ubezpieczenia oraz zostały poniesione w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku. Protezy kończyn; wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne; okulary, aparaty słuchowe; kołnierze szyjne; laski dla niewidomych; proteza oka; wkładka uszna; orteza do 300 pln, temblaki Dessaulta

Refundacja kosztów odbudowy zębów stałych uszkodzonych lub utraconych w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku poniesionych przez Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: koszty stomatologiczne powstałe w okresie 180 dni od daty wystąpienia Nieszczęśliwego Wypadku, wypłacane maksymalnie do wysokości określonej w ofercie ubezpieczenia. Świadczenie jest niezależne od świadczenie z tytułu złamania lub utraty zębów.

**Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia należne za pierwszą diagnozę w życiu: **przeszczepu narządu, nowotworu złośliwego, śpiączki, sepsy, niewydolności nerek, covid19 Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że Ubezpieczony pozostawał przy życiu przez co najmniej 30 dni

Rany Ubezpieczonego: jednorazowe świadczenie w przypadku przerwania powłoki ciała wymagające interwencji chirurgicznej w postaci zszycia lub założenia plastra zastępczego. Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia. UWAGA : nie dotyczy ran pooperacyjnych i kąsanych. Wypłacamy za jedną ranę w każdym nieszczęśliwym wypadku.

Pogryzienie bądź pokąsanie przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady: świadczenie w wysokości określonej w tabeli, uzależnione od pobytu w szpitalu (tabela nr 7). Wypłacamy za jedno zdarzenie w każdym nieszczęśliwym wypadku. Świadczenie wypłacane tylko wtedy, kiedy dane zdarzenia wymagało przynajmniej jednego dnia pobytu w szpitalu. ✓ Z tytułu jednego NW niezależnie od ilości pogryzienia, pokąsania czy pokąszenia - wypłata jednego świadczenia . ✓ Świadczenie niezależne od świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NW. ✓ Brak limitu zdarzeń w ciągu rocznego okresu ubezpieczenia. ✓ Tabela urazowa nr 7 ** Oparzenie lub Odmrożenie Ubezpieczonego w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku:** zakres udzielanej ochrony oraz wysokość poszczególnych świadczeń zgodnie z tabelą nr 6.

Wstrząśnienie mózgu Ubezpieczonego: świadczenie stanowiące procent Sumy Ubezpieczenia z tytułu Wstrząśnienia Mózgu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku, w wysokości określonej w Tabeli nr 8, pod warunkiem, iż Wstrząśnienie Mózgu miało miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem pobytu w szpitalu min. 1 dzień. Wypłacamy za jedno zdarzenie w każdym nieszczęśliwym wypadku

Atak Padaczki: świadczenie z tytułu ataku Padaczki w wysokości Sumy Ubezpieczenia określonej w Dokumencie Ubezpieczenia, pod warunkiem, iż atak Padaczki wystąpił pierwszy raz w życiu Ubezpieczonego i miał miejsce podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Nagłe zatrucie gazami, substancjami i produktami chemicznymi, porażenia prądem lub piorunem: jednorazowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie, pod warunkiem pobytu w szpitalu min. 1 dzień.

Assistance Szkolny: wizyta lekarska (1x400,00), wizyta pielęgniarki (1x400,00), dostawa leków (1x400,00), transport medyczny (1x800,00), indywidualne korepetycje (10h/500,00), pomoc psychologa (1x 700,00)

NOWA KLASA - ubezpieczenie NNW dzieci