Blog

OC DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

08.09.2021
OC DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

W ramach projektu Kocham To Dbam ❤️ubezpieczamy także Nauczycieli, Dyrektorów i ich zastępców.

▶️Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) pozwoli zabezpieczyć Państwa przed finansowymi konsekwencjami szkód, które mogą nastąpić zarówno w szkole jak i poza nią. Koszty, które są związane z niezapowiedzianymi problemami, często są gigantyczne, stąd warto pamiętać, o korzyściach jakie daje nam OC/NNW. Tylko u nas dostaną Państwo produkt w tak dobrej cenie i połączenie NNW i OC.

Kliknij w link, by poznać szczegóły:

https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/oc-dla-nauczycieli?_ref=IH68323


Nauczyciel: SU 50.000 na jedno i na wszystkie zdarzenia

▶️Zakres: Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilna pracownik w placówek oświatowych za szkody wyrządzone uczniowi, wychowankowi, placówce oświatowej lub osobie trzeciej, a powstałe w następstwie uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych lub w związku z posiadanym z racji wykonywanego zawodu mieniem. Ubezpieczeniem objęta jest również odpowiedzialność cywilna w związku z możliwym regresem do nauczyciela jako pracownika jednostki oświatowej. Franszyza redukcyjna – 200 zł w odniesieniu do szkód rzeczowych.

Dyrektor, zastępca Dyrektora: SU 100.000 na jedno i wszystkie zdarzenia

▶️Zakres: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność dyrektora i/lub zastępcy dyrektora placówki oświatowej za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, skutkujące powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej u osób trzecich z tytułu czynu niedozwolonego (OC delikt) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt), podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych, w granicach posiadanych przez niego kompetencji.

Do zakupu oferty OC można również użyć spersonalizowanego linku: https://kochamtodbam.pl/kup-ubezpieczenie/oc-dla-nauczycieli?_ref=IH68323

kod rabatowy IH68323