Blog

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach! Zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

30.11.2016
Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach !

Pamiętaj o obowiązkowych przeglądach! Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zadbania o terminowe przeprowadzenie przeglądów.


Powyższe kontrole okresowe mogą przeprowadzić tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi o odpowiedniej specjalności, z zastrzeżeniem, że przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny być dokonane przez osoby o kwalifikacjach zawodowych w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może kontrolować osoba posiadająca kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Kontrole okresowe nie są tożsame z czyszczeniem przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych!

Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

a) od palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej raz na trzy miesiące; b ) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na sześć miesięcy. Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Uwaga! Czyszczenie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Wymóg ten nie dotyczy czyszczenia przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.