Blog

Zakaz zawierania umów przez Gefion Insurance

23.06.2020
Zakaz zawierania umów przez Gefion Insurance

W wyniku kłopotów finansowych ubezpieczyciela Duński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał Gefion Insurance zaprzestania zawierania nowych umów ubezpieczenia, dotyczy to również odnawiania obowiązujących polis OC.

Czy umowa ubezpieczenia OC jest ważna?

Gefion Insurance nadal prowadzi działalność i będzie wypłacał należne świadczenia na podstawie obecnych umów.

Czy umowa ubezpieczenia OC odnowi się automatycznie?

Zgodnie z komunikatem KNF Gefion Insurance od 24 marca 2020r. nie będzie już informował swoich klientów odnośnie ubezpieczeń na kolejny okres ubezpieczenia. Polisy OC w Gefion Insurance nie odnowią się.

Wiąże się z tym konieczność zawarcia umów ubezpieczenia na kolejny okres z innym ubezpieczycielem

Ważne! Mechanizmy automatycznego odnowienia umowy OC p.p.m. w trybie art.28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku Gefion nie będą miały zastosowania. Brak zawarcia nowej umowy na kolejny okres ubezpieczenia będzie wiązał się z koniecznością zapłaty kary do UFG, a w razie szkody spowodowanej nieubezpieczonym pojazdem pokryciem roszczeń z własnego majątku.

Źródło: KNF