Klauzula Informacyjna o Agencie

NAZWA AGENTA

ADVISER Sebastian Sienkiewicz

RODZAJ AGENTA

Agent ubezpieczeniowy – multiagent
(działający na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń)

SIEDZIBA AGENTA

ul. Bielska 15
43-190 Mikołów

ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ NA RZECZ KTÓRYCH DZIAŁA AGENT (NAZWA)

 • WIENNER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • PZU S.A.
 • PZU ŻYCIE S.A.
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A.
 • SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE ERGO HESTIA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI WARTA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE WARTA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA S.A.
 • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE S.A.
 • UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
 • VIENNA LIFE TU NA ŻYCIE SA

NR WPISU DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

11146135/A

ADRES STRONY INTERNETOWEJ REJESTRU

https://rpu.knf.gov.pl/

SPOSÓB SPRAWDZENIA WPISU DO REJESTRU

Użycie opcji „szukaj agenta” oraz wpisanie danych agenta w pola wyszukiwania, dostępne na wskazanej powyżej stronie.

CHARAKTER WYNAGRODZENIA OTRZYMYWANEGO PRZEZ AGENTA
W ZWIĄZKU Z PROPONOWANYM ZAWARCIEM UMOWY UBEZPIECZENIA

Agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne, płatne przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, które jest uzależnione od liczby sprzedanych umów ubezpieczenia oraz zakresu ochrony ubezpieczeniowej w konkretnej umowie.
Agent ubezpieczeniowy może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie w postaci nagród rzeczowych lub finansowych w przypadku konkursów lub promocji organizowanych przez ubezpieczyciela – twórcę produktu, w tym także za sprzedaż konkretnych produktów.

MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA REKLAMACJI

W zakresie niezwiązanym z udzielaną przez ubezpieczyciela – twórcę produktu ochroną ubezpieczeniową klient agenta ma możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do agenta:

 1. mailowo na adres: UBEZPIECZENIA@ADVISER.ORG.PL,
 2. pisemnie na adres: ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów (z dopiskiem „reklamacja”)
 3. ustnie (do protokołu): za pośrednictwem osoby, która proponowała zawarcie umowy ubezpieczenia w imieniu agenta.

W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje należy kierować do ubezpieczyciela – twórcy produktu w sposób określony w warunkach ubezpieczenia lub karcie produktu.

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI

W przypadku naruszenia przez agenta obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dotyczących dystrybucji ubezpieczeń, przysługuje klientowi agenta prawo do wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego.

MOŻLIWOŚĆ POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Klient agenta ma możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów z agentem, w tym poprzez złożenie wniosku o postępowanie mediacyjne do Rzecznika Finansowego.