Obowiązek RODO

SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADVISER Sebastian Sienkiewicz
zgodnie z wymaganiami art.13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

ADVISER Sebastian Sienkiewicz ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów informuje, że przetwarza dane osobowe i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez ADVISER Sebastian Sienkiewicz mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, kopiowania, przenoszenia, żądania zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Administratora. Prawo to można realizować w siedzibie ADVISER Sebastian Sienkiewicz w godzinach 9.00-17.00 lub drogą mailową na adres: UBEZPIECZENIA@ADVISER.ORG.PL

ADVISER Sebastian Sienkiewicz nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych, za wyjątkiem profilowania w imieniu zakładów ubezpieczeń. W takim przypadku Administratorem jest zakład ubezpieczeń.

Dane nie są przetwarzane poza EOG, chyba, że poniżej zapisano inaczej.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych/Inspektora danych osobowych: UBEZPIECZENIA@ADVISER.ORG.PL

ADVISER Sebastian Sienkiewicz informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2.

Poniżej uszczegółowiono zasady przetwarzania poszczególnych rodzajów danych osobowych.

KLIENCI ADMINISTROWANI PRZEZ ADVISER Sebastian Sienkiewicz (nie dotyczy sytuacji, gdy Administratorem jest zakład ubezpieczeń)

Agencja Ubezpieczeniowa ADVISER Sebastian Sienkiewicz informuje, że przetwarza dane osobowe klientów i jest ich Administratorem na podstawie art. 6 ust.1. lit. a) RODO. Zakres przetwarzanych danych zależy od rodzaju ubezpieczenia lub od rodzaju innej proponowanej usługi, ale zawsze zależy od decyzji klienta, np. pozostawiając zgodę na posiadanie przez ADVISER Sebastian Sienkiewicz danych z dowodu rejestracyjnego klient sam podejmuje decyzję o szybszym zaproponowaniu składki ubezpieczeniowej do wznowienia, wyliczonej z dużym wyprzedzeniem przez Administratora bez konieczności wizyty klienta w biurze lub klient jest zainteresowany otrzymaniem nowości z obszaru ubezpieczeniowego lub liczy na przypomnienie o kończących się badaniach technicznych pojazdu, zezwala na kontakt w dowolnej sprawie drogą telefoniczną lub e-mailową i podaje swój numer telefonu lub adres maila.

Dane zostały zebrane na podstawie dobrowolnej zgody, która w każdym momencie może zostać wycofana poprzez złożenie stosownego oświadczenia w ww. siedzibie ADVISER Sebastian Sienkiewicz.

Nie udzielenie zgody lub jej wycofanie wiązać się będzie z brakiem możliwości kontaktu z klientem w innej formie niż listowna lub osobista w biurze lub w miejscu przebywania klienta, z brakiem możliwości przygotowywania ofert marketingowych Administratora lub stosowania innych działań niż działania wynikające z przepisów ubezpieczeniowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeniowe lub inne współpracujące firmy przy realizacji oferowanych usług marketingowych, a także firmy obsługujące systemy informatyczne.

Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, jednakże nie dłużej niż 10 lat od ostatniego kontaktu z klientem.

Wyjaśnienie: w zakresie obsługi sprzedaży polis ubezpieczeniowych lub obsługi wstąpienia klienta do grupowego ubezpieczenia na życie klient jest klientem towarzystw ubezpieczeniowych, których oferty zostają mu przedstawione, a Agent ubezpieczeniowy lub jego OFWCA działa w imieniu tych towarzystw, które są Administratorami danych osobowych klienta. Obowiązek informacyjny zobowiązany jest przedstawić klientowi każdy zakład ubezpieczeń, co często w imieniu zakładu ubezpieczeń wykonuje Agent ubezpieczeniowy/OFWCA. W przypadku obsługi ubezpieczeniowej opartej na prawie ubezpieczeniowym nie pobiera się żadnej zgody, a klient nie staje się klientem którego Administratorem danych osobowych jest ADVISER Sebastian Sienkiewicz.

PRACOWNICY

Agencja Ubezpieczeniowa ADVISER Sebastian Sienkiewicz informuje, że przetwarza dane osobowe pracowników oraz współpracowników i jest ich Administratorem na podstawie:

  • w zakresie zawartej umowy o pracę i i ew. innych umów cywilno-prawnych (np. umowy agencyjne) dane są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO i wiążą się z faktycznie wykonywanymi obowiązkami służbowymi na danym stanowisku,
  • w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowości, zaopatrzenia emerytalnego, BHP, szkoleniowe, rozliczenia czasu pracy, socjalne, opieka nad członkiem rodziny – dzieci) dane są przetwarzane na podstawie
    art.6.ust.1 lit. c),
  • w zakresie danych dodatkowych takich jak dane prywatne dane kontaktowe lub wizerunkowe pracowników lub innych danych na które pracownik wyraził odrębną zgodę dane są przetwarzane na podstawie art.6.ust.1 lit. a) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa nakładających obowiązki prawne na Administratora lub wynika on z potrzeby przetwarzania innych danych związanych z wykonywaniem konkretnych obowiązków służbowych w ramach zajmowanego stanowiska lub z treści i zakresu umowy cywilno-prawnej, a w pozostałych przypadkach wynika z treści zgody.

Podanie danych w celu zatrudnienia jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia etatowe zatrudnienie lub podpisanie umowy cywilno-prawnej.

W stosunku do pozostałych danych osobowych możliwe jest wystąpienie z żądaniem usunięcia tych danych bez wpływu na sytuację służbową pracowników.

Odbiorcy danych osobowych: podmioty uprawnione do ich pozyskania zgodnie z przepisami prawa (w szczególności ZUS, Urząd Skarbowy, Narodowy Fundusz Zdrowia), w razie potrzeby organy wymiaru sprawiedliwości, w razie potrzeby komornicy sądowi, organy kontrolne lub inne uprawnione podmioty, np. zakłady ubezpieczeń oraz podmioty, którym przekazanie danych będzie konieczne w celu wykonania umowy jaka wiąże te podmioty z pracodawcą, np. firmy wymagające udokumentowania uprawnień pracownika, firmy doradcze, obsługa IT, obsługa prawna, firmy szkoleniowe, banki, organy porządkowe.

Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres 50 lat w zakresie wynikającym z przepisów prawa od momentu ustania zatrudnienia lub odpowiednio krócej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zależnie od daty zatrudnienia (osoby zatrudnione od 1 stycznia 2019r. na umowę o pracę przez okres 10 lat).