BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Mamy przyjemność przedstawić specjalny program ubezpieczenia grupowego – BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ FAMILY, do którego może przystąpić każdy w wieku do 55 lat .

Nowa propozycja ubezpieczenia posiada jeden z najlepszych pakietów ochrony życia i zdrowia dostępnych na polskim rynku.

Realizując wiele programów życiowych możemy z pełną odpowiedzialnością potwierdzić zasadność wyboru WARTY, która posiada szereg zapisów w OWU wyróżniającą ją na tle konkurencji.

Przy relatywnie niskiej składce nasi klienci mogą otrzymać szeroki zakres ubezpieczenia w trzech wariantach do wyboru.

Wyróżnikami naszej propozycji są:

 • ochrona ubezpieczeniowa 24h na całym świecie
 • brak karencji przy zmianie ubezpieczenia
 • wysokie sumy na życie i wypadek
 • poważne zachorowania dla całej rodziny

44 poważne zachorowania: zawał serca, udar mózgu, nowotwór, stwardnienie rozsiane, borelioza, sepsa, operacja prostowania naczyń, niewydolność nerek, przeszczep narządów, paraliż, utrata kończyn, utrata wzroku, utrata słuchu, utrata mowy, ciężkie oparzenia, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, operacja aorty, choroba Alzheimera, schyłkowa niewydolność wątroby, operacja zastawek serca, choroba Parkinsona, anemia plastyczna, zapalenie mózgu, schyłkowa niewydolność oddechowa, bakteryjne zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, zakażenie HIV w związku z wykonywanym zawodem, bąblowiec mózgu, zgorzel gazowa, masywny zator tętnicy płucnej, odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu, ropień mózgu, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C, tężec, wścieklizna, gruźlica, choroba Huntingtona, zakażona martwica trzustki, choroba neuronu ruchowego, bakteryjne zapalenie wsierdzia, utrata kończyny wskutek choroby Leczenie specjalistyczne chemioterapia, radioterapia, dializoterapia, ablacja, wszczepienie kardiowertera/defibratora, wszczepienie rozrusznika serca, terapia interferonowa, wertebroplastyka

Poważne zachorowanie dziecka – 21 jednostek chorobowych – nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, łagodny nowotwór mózgu, śpiączka, wirusowe zapalenie mózgu, dystrofia mięśniowa, cukrzyca, przewlekła niewydolność wątroby, ciężkie oparzenia, operacja serca w krążeniu pozaustrojowym, anemia aplastyczna, choroba kawasaki, nabyta niedokrwistość hemolityczna, nagminne porażenie dziecięce, paraliż, tężec, utrata kończyn, utrata słuchu, utrata wzroku, zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi, bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

 • pokrycie kosztów pobytu w szpitalu Leczenie szpitalne niezależnie od przyczyny [choroba, wypadek] płatne przez 365 dni w roku
 • uszczerbki na zdrowiu [np. świadczenie 500 zł za 1% uszczerbku]
 • operacje i zabiegi chirurgiczne

546 jednostek, włączone także pobyty w klinice jednego dnia oraz zabiegi typu laparoskopia, endoskopia itp. UWAGA! Operacja nie jest powiązana z pobytem w szpitalu. Stanowić będzie odrębne prawo do wypłaty świadczenia

 • rekonwalescencja – płatna po pobycie w szpitalu [min.10dni] przez całe L4 do 30 dni,
 • świadczenia rodzinne [np. urodzenie dziecka 1 500 zł]
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA JEST:

 • Nie przebywanie obecnie oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania deklaracji na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie lekarskie dotyczy/dotyczyło tylko i wyłącznie: złamania kończyn dolnych lub górnych, skręcenia, zwichnięcia kończyn dolnych lub górnych, usunięcia wyrostka robaczkowego, migdałków lub zwolnienia lekarskiego na osoby trzecie (np. dziecko, małżonka);
 • Nie przebywanie w szpitalu, hospicjum lub zakładzie opiekuńczo – leczniczym lub innej podobnej placówce;
 • Oświadczenie, iż nie posiada się orzeczenia o niezdolności do pracy, uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych, orzeczenia o niepełnosprawności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 3 lat licząc od dnia podpisania deklaracji nie chorowałem, nie choruję, ani też nie jestem w trakcie diagnostyki objawów chorobowych wymienionych jednostek: nowotwór, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub przejściowe niedokrwienie mózgu, niewydolność wątroby, choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne, zaburzenia nerwicowe, uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, leków).

KARENCJE STANDARDOWE dla osób nowych:

 • 10 m-cy – urodzenie dziecka
 • 6 m-cy – zgony, osierocenie
 • 6 m-cy – poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne, niezdolność do samodzielnej egzystencji
 • 6 m-cy – operacje
 • 3 m-ce – świadczenia szpitalne spowodowane chorobą

Zobacz ulotkę UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA PRZYSZŁOŚĆ

Zobacz ogólne warunki Warta Ekstrabiznes Plus

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

1.1. wypełnij załączoną deklarację uczestnictwa oraz oświadczenie o wysokości składki :

1.2. prześlij deklarację w formie mailowej ubezpieczenia@adviser.org.pl

następnie oryginał pocztą na adres:

ADVISER ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

1.3. wpłać składkę zgodną z wybranym wariantem do 5-go dnia każdego miesiąca na konto:

42 8436 0003 0000 0022 7090 0008

ADVISER UBEZPIECZENIA I FINANSE Sebastian Sienkiewicz ul. Bielska 15, 43-190 Mikołów

tytułem: nazwisko i imię – za miesiąc/rok

WYPOWIEDZENIE UMOWY

wypowiedzenie z umowy musi zostać złożone na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem

JAK ZGŁOSIĆ ROSZCZENIE?

zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną, poprzez stronę internetową ubezpieczyciela:

WWW.WARTA.PL/ZGLOSZENIE-SZKODY